ប្រជា​ពករដ្ឋ​នៅ​ផ្លូវ​2011​ភូមិ​តា​ងួន ខណ្ឌ​ពោធិ​សែន​ជ័យ ខឹង​និង​ក្រុហ៊ុន​ដាក់លូ​ដែល​កាយ​មុខផ្ទះ​គាត់​មាន​ការ​យឺត​យាវ បង្ក​អាចមន៍​ដី​ពេញ​ដងផ្លូវ រំខាន​ដល់​ការធ្វើដំណើរ ការរកស៊ី និង​ការរស់នៅ​

1901472_474692006002729_1726375836978166396_n

10846356_474691966002733_6941083427174083442_n

10857803_474691982669398_6744247282887976031_n