សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​បិទ​ផ្សាយ លទ្ធផល​បឋម នៃ​ដំណោះ ស្រាយ​បញ្ហា សហគមន៍ បុរី​កីឡា នៅ​សាលា ខណ្ឌ​៧​មករា នា​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មីនា

CH-00916