ភ្លើងកំពុងឆាបឆេះផ្ទះអ្នកស្រុកភូមិត្នោតជ្រំុផ្លូវ៣៧១

ពេលនេះម៉ោង១៣និង៣៥នទីថ្ងៃទី២៦.០១.២០១៦ភ្លើងកំពុងឆាបឆេះផ្ទះអ្នកស្រុកភូមិត្នោតជ្រំុផ្លូវ៣៧១បឹងទំពុន