ក្រសួងធនធានទឹក ចេញសេចក្តីប្រកាស ពីការព្យាការណ៍អាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា, កម្រិតសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា ចាប់ពី១៩អង្សាសេ ដល់ ២៣អង្សាសេ!