គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា កោះប្រជុំ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី៤១ អាណត្តិទី៥ រយៈពេល៣ថ្ងៃ ក្នុងខែធ្នូ