លោកស្រី ហ៊ឹម សុធន់អ៊ូ ដែលជាភរិយាលោក កើត សារ៉េតនៅតែច្រានចោលព័ត៌មានថា «ប្តីលោកស្រីធ្វើប្លង់គ្រប់យកដីពីអតីតអ្នកចាំដី សូមសាធារណះជនកុំយល់ច្រឡំ»

ខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសារបំភ្លឺទាំងស្រុងរបស់លោកស្រី ហ៊ឹម សុធន់អ៊ូ
ដែលអង្គភាពយើងខ្ញុំសុំមិនធ្វើការបញ្ចេញ់បញ្ចូលឡើយ ៕