កម្ពុជាស្វាគមន៍ទេសចរអន្តរជាតិជិត ៣លាននាក់ កើន១១.៤%

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានប្រកាសថាក្នុងរយៈ ពេល៥ខែ ឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២,៨៨៨,៤៦១នាក់ កើនឡើង ១១.៤% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០១៨ ៕