ក្លិប​អ្នកកាសែត​អំពាវនាវ​ដល់​ស្ថាប័ន​សមត្ថកិច្ច​បង្ហាញ​តម្លាភាព​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ចំពោះ​អ្នកកាសែត​

5c36379f-b4e1-401a-b650-b3e618896074