សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ គ្រប់ គ្រង​ក្នុង​២០១៥ និង​ត្រូវ​យក​ពិនិត្យ​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ

d21641